Informace o zpracování osobních údajů


Společnost SMS reality s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 241017, identifikační číslo 040 95 421, sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, coby správce osobních údajů, tímto informuje své klienty, smluvní partnery a další zúčastněné osoby o zpracování osobních údajů, k němuž dochází v rámci činnosti společnosti SMS reality s.r.o., kdy tyto činnosti spočívají zejména v realitním zprostředkování.

1) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování (zejména uzavření smlouvy o realitním zprostředkování, popř. smlouva o spolupráci) jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, a to zejména v rozsahu vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje vydané státem (například rodné číslo), číslo bankovního účtu, číslo OP. V případě, že se rozhodnete, abychom Vám zajistili rovněž úschovu finančních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, pak za tímto účelem budou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, a to zejména jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.

2) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účely souvisejícími s uzavřením smlouvy o realitním zprostředkování, popř. smlouvy o spolupráci se společností SMS reality s.r.o., jakož i s následným samotným plněním takové smlouvy. Vaše osobní údaje přitom získáváme přímo od Vás, pokud nám takové údaje poskytnete, popř. z veřejně přístupných zdrojů. 

3) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů, které se vždy liší ve vztahu k jednotlivému účelu zpracování.

V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k plnění smlouvy o realitním zprostředkování, smlouvy o úschově peněžních prostředků, smlouvy o spolupráci, popř. jiné obdobné smlouvy mezi vámi a společností SMS reality s.r.o.

Dále jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s plněním právních povinností, které se na společnost SMS reality s.r.o. ze zákona vztahují. V tomto případě se zejména jedná o povinnosti související s úschovou peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, jakož i s identifikací klienta.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti SMS reality s.r.o. Tímto oprávněným zájmem je zejména šíření obchodních informací týkajících se služeb, o něž jste se dříve u společnosti SMS reality s.r.o. zajímaly. Na základě tohoto oprávněného zájmu Vám na e-mailovou adresu můžeme zasílat dotazníky, popř. obchodní nabídky na základě Vašeho předchozího zájmu. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností SMS reality s.r.o. přijatých opatření vzhledem k vašim právům a svobodám.

Pokud nejsou dány výše uvedené zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje (zejména vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu) zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, který můžete vyjádřit přihlášením si tzv. newsletteru v oblastech, které vás zajímají. Na základě tohoto souhlasu vám poté můžeme zasílat obchodní nabídky dle vámi vybraných preferencí, popř. jiné akce či nabídky společnosti SMS reality s.r.o.

4) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Zpravidla doba uchování vašich osobních údajů nepřekročí 3 roky ode dne skončení smlouvy, odvolání souhlasu se zpracováním nebo jiného obdobného jednání.

5) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje společnost SMS reality s.r.o. předává jiným subjektům pouze v případě, je-li to nezbytné v souvislosti s prováděním povinností souvisejících s uzavřeným obchodním vztahem. V případě uzavření smlouvy o úchově peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy mohou být vaše osobní údaje předávány příslušené bance za účelem identifikace původu finančních prostředků dle platných právních předpisů. Za všech okolností ale společnost SMS reality s.r.o. vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

6) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti SMS reality s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost SMS reality s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost SMS reality s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, 
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti SMS reality s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo 
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností SMS reality s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti SMS reality s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d) právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost SMS reality s.r.o. omezit, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti SMS reality s.r.o. stejně poskytli), 
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost SMS reality s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti SMS reality s.r.o. získat všechny vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti SMS reality s.r.o. Osobní údaje poté společnost SMS reality s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. 

g) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@smsreality.cz Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost SMS reality s.r.o.  oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.